Tesouraria Nacional

Transparência financeira

Existe um subgrupo no Loomio: https://www.loomio.org/g/Tvhxj2Bq/tesouro-pirata

Contato

E-mail: tesouraria@partidopirata.org